Revize hromosvodů

Realizujeme návrhy, montáže a instalace hromosvodů na všech druzích staveb. Provádíme výchozí a pravidelné revize hromosvodů a soustav ochrany před nebezpečnými atmosférickými vlivy na rodinných domech i firemních budovách. Bereme v potaz nejen účinky přímého úderu blesku do budovy, ale i nepřímé účinky úderu blesku do napájecí soustavy budovy a s tím související ochrany elektrozařízení v budově se  nacházejících.

Musím mít hromosvod?
Povinnost mít hromosvod vyplývá z nařízení vlády ke Stavebnímu zákonu z roku 2007. Je součástí projektových dokumentací všech staveb a je nutné mít zrevidovaný hromosvod ke kolaudaci.

K čemu slouží hromosvod? 
Hromosvod chrání před účinky atmosférické elektřiny, blesky, indukovaným napětím po úderech blesku v okolí. Slouží tak prevenci škod na životech a majetku obyvatel.

Slovníček pojmů

Blesk – elektrický rázový výboj, při němž se vyrovnává náboj jedné polarity s nábojem opačné polarity (mezi mraky nebo mezi mrakem a zemí). Ochrana před bleskem – souhrn opatření sloužících k ochraně objektu a osob, popř. zvířat před účinky atmosférické elektřiny (blesku, indukovaných nábojů)

Hromosvod (bleskosvod) – zařízení sloužící k ochraně objektu a jeho obsahu před účinky blesku, tedy před poškozením tepelnými a mechanickými účinky blesku. Chrání před požárem nebo mechanickým poškozením. Hromosvod vytváří umělou vodivou cestu k přijetí a svedení výboje do země. Každý hromosvod je složen ze tří hlavních částí – jde o jímací zařízení (jímač – např. jímací tyč), svod a uzemnění (to může být provedeno zemnícími tyčemi, deskami, dráty, či pásky, uloženo v zemi, příp. v základovém betonu).

Přímý zásah blesku – zásah blesku, při němž proud blesku (celý nebo zčásti) prochází zasaženým předmětem (objektem, konstrukcí, stromem), osobou nebo zvířetem.

Nepřímý zásah blesku – zásah blesku mimo příslušné místo nebo objekt, při němž se na vodivých předmětech (hmotách), umístěných na tomto místě nebo (v) tomto objektu, projeví účinky blesku (indukované náboje, přepětí, proudové rázy).

Indukovaný náboj – elektrický náboj na vodivých předmětech na (v) objektu (budově) vyvolaný od elektricky nabitého mraku nebo při zásahu blesku.

Potřebujete poradit?

Zavolejte nám

+420 603 423 082

(Josef Klimenta)

+420 737 665 792

(Jaroslav Javor)

Reference Revize hromosvodů

Elektroinstalace Hromosvod, revize
rozvody elektřiny v recepci